Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelő: Vasztély Borfalu Kft.

Székhelye: 1124 Budapest, Thomán I. utca 16. 1. lph 2/1.

Levelezési cím, panaszkezelés: 2091 Etyek, Újhegyi út 4135 hrsz

Email: info@debreczenipince.hu

Telefonszám: 30/746-8220

 

Jelen adatkezelési tájékoztató borászatunk honlapjával és webshopunk működésével kapcsolatosan minden releváns adatkezelési információt tartalmaz. Célja, hogy ismertesse a cégünk mint Adatkezelő által irányadónak tekintett és alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési rendelkezéseket. 2018. május 25-tőlMagyarországon is közvetlenül alkalmazandóvá vált a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (General Data Protection Rule, továbbiakban: GDPR rendelet). A tájékoztató tartalmának meghatározásakor a GDPR rendelet mellett figyelembe vettük az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit is.

Cookie (süti) használatról: Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie-k („sütik”) olyan rövid szöveges fájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. A cookie-k nem csatlakoznak az Ön rendszeréhez, és nem károsítják az Ön fájljait. A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik.

Annak érdekében, hogy honlapunk a lehető leghatékonyabban működjön, mi is cookie-kat használunk. Az adatokat honlapunk továbbfejlesztéséhez, látogatottságunk elemzéséhez, reklámstratégiánkhoz használjuk fel. Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

Honlapunkonaz Ön – közlekedésének és a környéken történő szálláskeresésének megkönnyítése – érdekében isa, melyek z adatvédelmitájékoztató

Jelen honlap, tulajdonosának A, szintén tilos

Jelen honlap honlap a során miatt vagy k

Szerződéskötéshez és a szerződés teljesítése érdekében kezelt adatok

és regisztráció a weblapon

Kezelt adatok: Az Ön által megadott adatok.

Adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása (GDPR rendelet 6. cikk 1. bekezdés a. pont)

Adatkezelés időtartama: Hozzájárulásának visszavonásáig.

 

Rendelés feldolgozása: A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükséges adatkezelési tevékenységek.

Kezelt adatok: Az Ön nevét, címét, telefonszámát, email címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeljük. Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopunkban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

Adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítése (GDPR rendelet 6. cikk 1. bekezdés b. pont)

Adatkezelés időtartama: Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerinti 5 évig kezeljük.

 

Számla kiállítása: Az adatkezelési folyamat a hatályos jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv) 169. § (2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatokat meg kell őrizniük.

Kezelt adatok: Név, cím, email cím, telefonszám

Adatkezelés jogalapja: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159.§ (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni.

 

Áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés: Az adatai kezelése a megrendelt termékek kiszállítása érdekében történik.

Kezelt adatok: Név, cím, email cím, telefonszám, illetve az a cím, ahova kéri a kiszállítást

Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése (GDPR rendelet 6. cikk 1. bekezdés b. pont)

Adatkezelés időtartama: Az adatokat a megrendelt termékeink kiszállításának időtartamáig kezeljük.

 

Garanciális ügyintézés és panaszok kezelése

Amennyiben Ön garanciális ügyintézést kér vagy panasszal fordul hozzánk, úgy adatainak megadása és azok általunk való kezelése elengedhetetlen.

Kezelt adatok: Vásárló/panaszos neve, telefonszáma, email címe és a panaszának tartalma

Adatkezelés jogalapja: A panasz benyújtása az Ön döntése, így ha hozzánk fordul, akkor a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/a § (7) bekezdése alapján 5 évig vagyunk a panaszát megőrizni. (GDPR rendelet 6. cikk 1. bekezdés c. pont)

 

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozókat igénybe venni, akik szerződés alapján a kapott utasítások szerint jogosultak/kötelezettek eljárni.

 

Áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Adatfeldolgozó megnevezése. GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján működik közre a megrendelt termékek kiszállításában, melynek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

 

Online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység

Adatfeldolgozó megnevezése: Simple Pay, OTP Mobil Kft.

Adatfeldolgozó székhelye: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján működik közre az online fizetés végrehajtásában, melynek során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét, címét és telefonszámát, rendelés számát és időpontját, számlázási cím adatokat és szállítási cím adatokat a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

 

Adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a GDPR rendelet előírásai szerint a következő jogok illetik meg: hozzájárulás visszavonásának joga, a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés joga, a helyesbítéshez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, a törléshez való jog, a tiltakozáshoz való jog.

Amennyiben Ön élni kíván fentebbi jogaival, az az Ön azonosításával jár együtt, és értelemszerűen az Adatkezelőnek Önnel kommunikálnia kell, ezért az azonosítása érdekében személyes adatok megadására van szükség. Az Ön azonosítása csak olyan adatokon alapulhat, amely adatokat az Adatkezelő egyébként is kezel Önről. Amennyiben Ön vásárlónk, panaszügyintézés vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné azonosítani magát, kérjük adja meg a rendelési azonosítóját is, melynek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

 

Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő kijelenti, hogy a megfelelő intézkedéseket megteszi annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá a hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz azért, hogy az adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adatait kezelik.

 

Jogorvoslati lehetőség

Ön szerint amennyiben az Adatkezelő megsértette bármely az adatkezelésre vonatkozó uniós rendeleti vagy tagállami előírást, vagy nem teljesítette Önnek mint érintettnek az érintetti jogaival összefüggő kérelmét, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a 1530 Budapest, Pf. 5. vagy az ugyfelszolgalat@naih.hu címen.

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót – az adatkezelés célját és jogalapján nem érintő módon – módosítsa. Ha Önnek bármilyen kérdése, megjegyzése van ezzel az adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a honlapunkon található elérhetőségeink egyikén.